Unji

Sword ID 0000-0712  
Mei
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 66.3 Sori (cm) 2.5
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Unji School Unrui
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-9-314
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID