Unji

Sword ID 0000-0731  
Mei
備前國住雲次
bizen kuni ju unji
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.33 Sori (cm) 2.12
Moto-haba (cm) 2.8 Saki-haba (cm) 1.95
Moto-kasane (cm) 0.55 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Unji School Unrui
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NZK-647
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID