Kunisuke

Sword ID 0000-0751  
Mei
河内守藤原國助
kawachi no kami fujiwara kunisuke
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 76.65 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm) 2.1
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Kunisuke School
Period Edō (1615-1804) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######