Moritsugu

Sword ID 0000-0738  
Mei
備前國住守次
bizen kuni ju moritsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.45 Sori (cm) 1.21
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Moritsugu School Unrui
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] TBJ-601
Links
Location
Certificate Type Certificate ID  

Shape and construction

Shinogi-zukuri. Iori-mune.

Horimono

Bonji on the haki-omote then koshi-bi with square end on the haki-ura.

Hamon

Suguba in tight nioi-deki accompanied with ko-nie then ko-ashi, sporadic saka-ashi, Kyo-saka-ashi and a few kinsuji are seen inside the hamon.

Boshi

Sugu then turns back in ko-maru.

Jitetsu and hada

Dense ko-itame-hada with fine ji-nie then slightly stands out and a kind of jifu-utsuri clearly appears.