Yukimitsu

Sword ID 0000-0341  
Mei
行光
yukimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 26.2 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yukimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-2-F52, NN-2-4-17
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID