Hachiya Nagamitsu

Sword ID 0000-0398  
Mei
長光
nagamitsu
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 56.06 Sori (cm) 2.2
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-3-11-34
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID