Sword Database

Record Type Period Smith Tsukurikomi Nagasasort icon Sori
Goto Rai Kunimitsu / 後藤来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu 27.88cm
Matsukura Go Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sanekage Hira-zukuri 27.88cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 27.88cm 0cm
Hidetsugu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hidetsugu Hira-zukuri 27.9cm
Nobukuni Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Nobukuni Hira-zukuri 27.9cm 0.1cm
Unji Tanto Kamakura (1184-1336) Unji Kanmuri-otoshi-zukuri 28cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 28cm
Horio Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.18cm
Osaka Arami Tōshirō / 大阪新身藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.18cm
Iizuka Tōshirō / 飯塚藤四郎 Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.18cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 28.3cm 0.2cm
Wakayama Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.48cm
Aizen Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 28.79cm
Kozuke Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 28.79cm
Maeda Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.79cm
Edo Arami Tōshirō / 江戸新身藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.79cm
Kagemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kagemitsu Hira-zukuri 28.79cm 0cm
Masahira Tanto Shinshinto (1781-1912) Masahira Shinogi-zukuri 28.8cm 0cm
Nobukuni Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Nobukuni Hira-zukuri 28.8cm 0.2cm
Kunishige Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kunishige Hira-zukuri 28.8cm 0.7cm
Sadamune Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sadamune Hira-zukuri 28.8cm 0cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 29cm
Yoshida Kanemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 29.09cm
Bungo Tōshirō / 豊後藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 29.09cm
Mitsusuke Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Mitsusuke Kanmuri-otoshi-zukuri 29.1cm
Kunimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 29.1cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 29.3cm
Hisakuni Tanto Kamakura (1184-1336) Hisakuni Hira-zukuri 29.35cm 0.3cm
Minamoto Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 29.39cm
Naraya Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39cm 0.3cm
Terasawa Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39cm
Heki Buzen Yasuyoshi Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Yasuyoshi 29.39cm
Midare Mitsukane Tanto Kamakura (1184-1336) Mitsukane 29.54cm
Komatsu Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 29.54cm
Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu Hira-zukuri 29.7cm
Hiroyuki Tanto Shinto (1596-1781) Hiroyuki Hira-zukuri 29.8cm
Sa Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sa Hira-zukuri 30.06cm
Hirano Tōshirō / 平野藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 30.15cm
Fushimi Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.15cm
Kita No Sho Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune 30.3cm
Saimura Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.3cm
Nobukuni Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Nobukuni Hira-zukuri 30.3cm 0.3cm
Kaneyoshi Tanto Muromachi (1394-1570) Kaneyoshi Hira-zukuri 30.3cm 0cm
Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Hira-zukuri 30.4cm 0.15cm
Kuniyoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Hira-zukuri 30.45cm
Nobukuni Tanto Muromachi (1394-1570) Nobukuni Hira-zukuri 30.5cm
Masashige Tanto Muromachi (1394-1570) Masashige Hira-zukuri 30.5cm 0.4cm
Ōshima Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 30.75cm
Ikeda Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.91cm 0.5cm
Shuhan Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 30.91cm