Nobukuni

Sword ID 0000-0574  
Mei
信國
nobukuni
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 28.8 Sori (cm) 0.2
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago  

Attribution

Smith Nobukuni School Yamashiro Nobukuni
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] NK-2-87, TK478, K282
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID