Minamoto Rai Kunitsugu

Sword ID 0000-0059  
Mei
源来國次
minamoto rai kunitsugu
藤原秀祐
fujiwara hidesuke
正慶二年十一月日
shokei 2 nen 11 gatsu hi
Type Tanto Tsukurikomi
Nagasa (cm) 29.39 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Kunitsugu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year 1333
References[?] NN-2-12-25
Links
Location
Certificate Type Certificate ID