Nobukuni

Sword ID 0000-0571  
Mei
源左衛門尉信國
minamoto saemon-no-jō nobukuni
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 30.5 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Nobukuni School Yamashiro Nobukuni
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID