Nobukuni

Sword ID 0000-0572  
Mei
信國
nobukuni
貞治五年十月
teiji 5 nen 10 gatsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 27.9 Sori (cm) 0.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nobukuni School Yamashiro Nobukuni
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year 1366
References[?] NK-2-85
Links
Location
Certificate Type Certificate ID