Masayoshi

Sword ID 0000-0044  
Mei
宝暦二二年二月日三代正良之誌
horeki 4 nen 2 gatsu hi sandai masayoshi kore (o) shirusu
薩州住藤原正良
sashū ju fujiwara masayoshi
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 53.8 Sori (cm) 1.1
Moto-haba (cm) 3.11 Saki-haba (cm) 2.29
Moto-kasane (cm) 0.73 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Masayoshi School
Period Edō (1615-1804) Year 1754
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID