Hankei

Sword ID 0000-1071  
Mei
繁慶
hankei
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 48.49 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Hankei School
Period Shinto (1596-1781) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID