Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Yukitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yukitsugu Shinogi-zukuri 70cm 1.5cm
Yukitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Yukitsugu Shinogi-zukuri 71.81cm 2cm
Yukimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Shinogi-zukuri 71.2cm 2.4cm
Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Hira-zukuri 26.2cm 0cm
Yukimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Shinogi-zukuri 71.2cm 2.2cm
Yukimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Shinogi-zukuri 69.8cm 2.2cm
Yukimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Shinogi-zukuri 71.3cm 2cm
Yukimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Shinogi-zukuri 69.4cm 1.5cm
Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Hira-zukuri 30.4cm 0.15cm
Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Hira-zukuri 25cm 0.1cm
Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Hira-zukuri 25.7cm 0.1cm
Yukikuni Tachi Kamakura (1184-1336) Yukikuni Shinogi-zukuri 69.4cm 2.1cm
Yukihiro Tachi Shinto (1596-1781) Yukihiro Shinogi-zukuri 83.93cm 3.87cm
Yukihiro Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Yukihiro Hira-zukuri 23.5cm
Yukihiro Katana Shinto (1596-1781) Yukihiro Shinogi-zukuri 73.02cm 1.2cm
Yukihira Ken Kamakura (1184-1336) Yukihira
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 83.8cm 3.9cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 78.9cm 1.8cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 71.4cm 2cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 77.6cm 2.7cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 79.5cm 2.5cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 79.4cm 1.7cm
Yukihira Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 56cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 73.6cm 2.6cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 70.4cm 2.2cm
Yukihira Ken Kamakura (1184-1336) Yukihira 31.8cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 76.4cm 2.8cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 75.8cm 2.6cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 75.9cm 2.5cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 74.7cm 3cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 78.5cm 2.8cm
Yukihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihira Shinogi-zukuri 70.3cm 2.8cm
Yukihide Katana Shinshinto (1781-1912) Yukihide Shinogi-zukuri 73.1cm 1.8cm
Yukihide Wakizashi Shinshinto (1781-1912) Yukihide Shinogi-zukuri 45.4cm 1.2cm
Yukihide Tachi Kamakura (1184-1336) Yukihide Shinogi-zukuri 70.6cm 3cm
Yukihide Katana Shinshinto (1781-1912) Yukihide Shinogi-zukuri 71.9cm 0.91cm
Yukihide Katana Shinshinto (1781-1912) Yukihide Shinogi-zukuri 74.5cm 2cm
Yūki Rai Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 27.27cm
Yoshitsuna Wakizashi Edō (1615-1804) Yoshitsuna Shinogi-zukuri 53.7cm 1cm
Yoshitsuna Naginata Edō (1615-1804) Yoshitsuna Naginata-zukuri 38.2cm 2.8cm
Yoshitsugu Katana Edō (1615-1804) Yoshitsugu Shinogi-zukuri 69.1cm 1.4cm
Yoshitake Katana Edō (1615-1804) Yoshitake Shinogi-zukuri 76.05cm 1.35cm
Yoshisada Katana Edō (1615-1804) Yoshisada Shinogi-zukuri 69.69cm 1.21cm
Yoshioka Ichimonji Wakizashi Wakizashi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 51.4cm 1cm
Yoshioka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 61.9cm 1.5cm
Yoshioka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.4cm 1.4cm
Yoshioka Ichimonji Tachi Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.08cm
Yoshioka Ichimonji Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 68.3cm 1.35cm
Yoshioka Ichimonji Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.2cm 2cm
Yoshioka Ichimonji Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.9cm 2.4cm