Yoshioka Ichimonji Katana

Sword ID 0000-0813  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.9 Sori (cm) 2.4
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith School Yoshioka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID