Yoshitsugu

Sword ID 0000-0810  
Mei
肥後守橘吉次作
higo no kami tachibana yoshitsugu saku
延宝六年六月十日
enpo 6 nen 6 gatsu 10 hi
弐胴切断
futatsu do setudan
山野勘十郎久英 (花押)
yamano kanjurō hisahide (kao)
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.1 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 3.15 Saki-haba (cm) 2.14
Moto-kasane (cm) 0.65 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Yoshitsugu School Hōjōji
Period Edō (1615-1804) Year 1678
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######