Yukihide

Sword ID 0000-1035  
Mei
左行秀 (花押)
sa yukihide (kao)
(梵字) 越智勝好帯
(bonji) ochi katsuyoshi obiru
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.9 Sori (cm) 0.91
Moto-haba (cm) 3.18 Saki-haba (cm) 2.39
Moto-kasane (cm) 0.64 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Yukihide School
Period Shinshinto (1781-1912) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID