Yukimitsu

Sword ID 0000-1049  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.8 Sori (cm) 2.2
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) 0.6 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 3 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Yukimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######