Yukimitsu

Sword ID 0000-0340  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.2 Sori (cm) 2.4
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yukimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-2-F50
Links
Location
Certificate Type Certificate ID