Yukimitsu

Sword ID 0000-1130  
Mei Mumei
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 25.7 Sori (cm) 0.1
Moto-haba (cm) 2.35 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Yukimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######