Yukitsugu

Sword ID 0000-0186  
Mei
行次
yukitsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70 Sori (cm) 1.5
Moto-haba (cm) 2.91 Saki-haba (cm) 1.64
Moto-kasane (cm) 0.69 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Yukitsugu School Ko-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID