Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Meisort icon
0000-0201 Munetsugu
明治ニ年八月日
meiji 2 nen 8 gatsu hi
0000-1027 Masakiyo
(一葉葵紋) 主水正藤原正清
(crest) mondonosho fujiwara ason masakiyo
0000-1035 Yukihide
(梵字) 越智勝好帯
(bonji) ochi katsuyoshi obiru
KAN3112 Kaneyoshi Gifu Shōwa (1926-1989)
(花押)
seki ju kaneyoshi saku (kao)
KAN3113 Kaneyoshi Gifu Shōwa (1926-1989)
(花押)
seki ju okada kaneyoshi saku (kao)
NAG141 Nagayoshi Kōzuke Meiji (1868-1912)
(菊) 一龍齋藤原永吉
(kiku) ichiryūsai fujiwara nagayoshi
ICH11 Ichi Bizen Kōchō (1261-1264)
(菊紋) 一
(kiku) ichi
KAN2637 Kanetoshi Mino Shōwa (1926-1989)
(菊紋) 一文字
(kiku) ichimonji
0000-0766 Yasuhiro
(菊紋) 備中守橘康廣
(kiku) bitchū no kami tachibana yasuhiro
0000-1128 Shinkai
(菊紋) 延宝二年二月日
(kiku) enpo 2 nen 2 gatsu hi
0000-0674 Masateru
(菊紋) 法城寺越前守橘正照
(kiku) hōjōji echizen no kami tachibana masateru
NOB586 Nobuyoshi Settsu Kanbun (1661-1673)
(菊紋) 高井越前守源来信吉
(kiku) takai echizen no kami minamoto rai nobuyoshi
0000-0510 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-0511 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-1346 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-1347 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-1170 Kanenaga
(金象嵌) 本多平八郎忠為所持之
honda heihachirō tadatoki shōji kore
0000-1223 Kagemitsu
(金象嵌) 本多平八郎忠為所持之
honda heihachirō tadatoki shōji kore
0000-0821 Yasutsugu
[金象嵌] 二ツ筒落 中川左平太 (花押)
[kinzogan] ... nakagawa saheita (kao)
0000-0489 Namioyogi Kanemitsu
hashiba okayama chunagon hideaki shoji
KAI1 Kaimoto Koto (987-1596)
kaibon
0000-1435 Kanehide
kanehide showa 10 nen 5 gatsu hi
0000-0489 Namioyogi Kanemitsu
namioyogi matsudai no ken kanemitsu nari
0000-1435 Kanehide
nōshū seki nihonto tanren juku kin saku
0000-0495 Ō-Mihara
o-mihara futatsudo asano kii no kami hairyo
0000-0498 Chō Samonji
sa suriage kotoku (kakihan)
0000-0078 Natagiri Taema
showa
0000-1135 Akihiro
□□□年正□□
? ? ? nen shō ? ?
0000-0394 Futatsu Mei Norimune
□□國則宗
? ? kuni norimune
KAN1577 Kanemoto Mino Tenmon (1532-1555)
ちこ六孫兼元
makoroku mago kanemoto
DAI60 Daisuke Hokkaidō Kanei (1624-1644)
アツケシ土人大助
atsukeshi dojin daisuke
0000-0026 Nagashino Ichimonji / 長篠一文字
ichi
0000-0584 Uesugi-Tachi / 上杉太刀
ichi
0000-0770 Yoshioka Ichimonji Tachi
ichi
ICH19 Ichi Bizen Ōei (1394-1428)
ichi
ICH18 Ichi Bizen Teiji (1362-1368) ND
ichi
ICH17 Ichi Bizen Kōei (1342-1345) ND
ichi
ICH13 Ichi Bizen Shōchū (1324-1326)
ichi
ICH15 Ichi Bizen Kenmu (1334-1338) ND
ichi
ICH8 Ichi Bizen Kangen (1243-1247)
ichi
ICH7 Ichi Bizen Teiō (1222-1224)
ichi
ICH6 Ichi Bizen Jōgen (1207-1211)
ichi
ICH5 Ichi Bitchū Teiō (1222-1224)
ichi
ICH12 Ichi Bizen Shoō (1288-1293)
ichi
ICH9 Ichi Bizen Kencho (1249-1256)
ichi
NAO264 Naomune Bizen Karoku (1225-1227)
ichi
0000-1314 Naomune
ichi
0000-1353 Ichi
ichi
0000-1355 Ichi
ichi
0000-1361 Ichi
ichi