Yasuhiro

Sword ID 0000-0766  
Mei
(菊紋) 備中守橘康廣
(kiku) bitchū no kami tachibana yasuhiro
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 74.1 Sori (cm) 1.4
Moto-haba (cm) 3.15 Saki-haba (cm) 2.2
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yasuhiro School
Period Edō (1615-1804) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######