Namioyogi Kanemitsu

Sword ID 0000-0489  
Mei
namioyogi matsudai no ken kanemitsu nari
hashiba okayama chunagon hideaki shoji
Type Tachi Tsukurikomi
Nagasa (cm) 64.99 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Kanemitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-2-27
Links
Location
Certificate Type Certificate ID