Kyōhō Meibutsu Chō

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Ikeda Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.91 0.5
Ikoma Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 72.42
Inaba Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 70.9 2
Inaba Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 25.15
Ishida Kirikomi Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 68.78 2.5
Iwakiri Natsuka Tōshirō / 岩切長束藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.18
Junkei Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 71.36
Juzumaru / 数珠丸 Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 83.63 3.03
Kanamori Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.15
Kanbe Taema Tanto 25.3
Kanbe Taema Tanto 26.36
Kanna Giri Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu 59.09
Kanze Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.2 2
Karasumaru Tōshirō / 烏丸藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25.91
Ki-no-I Kanemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 67.72
Kikkō Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune Shinogi-zukuri 70.9 2.4
Kiriha Sadamune Tachi Kamakura (1184-1336) Sadamune Shinogi-zukuri 71.3 2.6
Kita No Sho Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune 30.3
Kitano Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.99
Kitano Tōshirō / 北野藤四郎 Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25
Ko-Aoe Tachi 67.27
Kodama Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.3
Koike Masamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Masamune 37.88
Komatsu Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 29.54
Komidare Tōshirō / 小乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 21.97
Kōsai Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 57.27
Kotegiri Gō Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 47.57
Kotegiri Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.48
Kotekashiwa Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.08
Kozuke Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 28.79
Kuki Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.8
Kurikara Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.45
Kurumaya Tōshirō / 車屋藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.85
Kusunoki Samonji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sa 22.42
Kuwana Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39
Kuwayama Hōshō Tanto Kamakura (1184-1336) Sadayoshi Hira-zukuri 25.76
Kuwayama Mitsukane Tanto Kamakura (1184-1336) Mitsukane 27.12
Maeda Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.79
Maeda Tōshirō / 前田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.5
Masuda Tōshirō / 増田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.06
Matsui Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39
Matsuura Yasuyoshi Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Yasuyoshi 35.45
Midare Mitsukane Tanto Kamakura (1184-1336) Mitsukane 29.54
Midare Tōshirō / 乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 22.5
Minamoto Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 29.39
Monoyoshi Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 33.18
Mori Masamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Masamune 49.54
Mōri Tōshirō / 毛利藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.51
Mumei Tōshirō / 無銘藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.36
Murakumo Taema Tanto 23.63