Kyōhō Meibutsu Chō

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Musashi Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 74 1.2
Nabeshima Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 68.9
Nabeshima Tōshirō / 鍋島藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.33
Nagamei Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 27.57
Nakagawa Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 67.27
Nakatsukasa Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 67 1.7
Namazuo Tōshirō / 鯰尾藤四郎 Wakizashi Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Kanmuri-otoshi-zukuri 38.5
Namioyogi Kanemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 64.99
Nansen Ichimonji / 南泉一文字 Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 61.51 1.8
Naraya Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39 0.3
Natagiri Taema Wakizashi U-no-kubi-zukuri 39.69
Nikkari Aoe / にっかり青江 Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 60.3 1.2
Nikkō Ichimonji / 日光一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.7 2.3
Ō-Aoe Tachi Sadatsugu 77.57
Ō-Kanehira Tachi Heian (806-1184) Kanehira Shinogi-zukuri 89.2 3.4
O-Kanemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 83.48
O-Kurikara Hiromitsu Katana Nanbokuchō (1336-1394) Hiromitsu 67.27
Ō-Mihara Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Masahiro 80.75
Oda Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 68.02
Ōgaki Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 63.9 0.8
Ohakata Miike Mitsuyo Tachi Kamakura (1184-1336) Tenta Shinogi-zukuri 65.75
Ohoridashi Sadamune Tachi Kamakura (1184-1336) Sadamune 69.99
Okadakiri Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshifusa Shinogi-zukuri 69.1 2
Okamoto Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 26.06
Okayama Tōshirō / 岡山藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25.76
Omori Tōshirō / 大森藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.85
Onishi Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 69.69
Osaka Arami Tōshirō / 大阪新身藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.18
Osaka Taema Tanto U-no-kubi-zukuri 26.66
Ōshima Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 30.75
Saimura Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.3
Sakai Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 27.57
Samidare Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 70.9
Sanada Tōshirō / 真田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.54
Sato Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 25.45
Sayo Samonji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sa 24.5
Shikibu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.93
Shimazu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.78
Shimizu Tōshirō / 清水藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 22.73
Shinano Tōshirō / 信濃藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 25.2
Shinogi Tōshirō / 凌藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Shinogi-zukuri 26.66
Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.45
Shiokawa Tōshirō / 塩河藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.24
Shirogashi Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.54
Shuhan Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 30.91
Shuhan Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 33.33
Shumei Tōshirō / 朱銘藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 24.24
Soki Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 25.3
Soma Kanemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 83.33
Sōzui Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 26.06