Kyōhō Meibutsu Chō

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Sudareya Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.69
Suruga Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 70.6
Taikogane Sadamune / 太鼓鐘貞宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 25.3
Takanosu Wakizashi Heian (806-1184) Munechika 43.63
Tarōsaku Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.3 1.8
Terasawa Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39
Togawa Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 26.97
Tokuzen-In Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 35.24 0.7
Tomita Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 64.8 1.4
Torikai Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 60.3 2.4
Torikai Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 23.94
Tōtōmi Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 72.4 2.1
Tsuru Maru Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga Shinogi-zukuri 78.79 2.73
Ujiya Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.82
Ukita Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 24.85
Uraku Rai Kunimitsu / 有楽来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 27.6
Wakasa Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 68.48
Wakayama Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.48
Wakebe Shizu / 分部志津 Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 70.6 1.7
Yokosuka Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 74.84
Yonezawa Tōshirō / 米沢藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.36
Yoshida Kanemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 29.09
Yoshimi Samonji Tachi Sa 66.66
Yūki Rai Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 27.27