Sword Database

Record Typesort icon Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Unshō Katana Kamakura (1184-1336) Unshō Shinogi-zukuri 66.96cm 1.53cm
Kunimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Shinogi-zukuri 69.4cm 1.9cm
Kiju Katana Edō (1615-1804) Kiju Shinogi-zukuri 70.6cm 2cm
Nakajima Rai Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 67.5cm 1.7cm
Naoe Shizu Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) 63.63cm 0.9cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 69.7cm 2cm
Ujifusa Katana Momoyama (1570-1615) Ujifusa Shinogi-zukuri 73.2cm 1.1cm
Sukehiro Katana Edō (1615-1804) Sukehiro Shinogi-zukuri 76.2cm 1.6cm
Tadayoshi Katana Shinto (1596-1781) Tadayoshi Shinogi-zukuri 69.5cm 1.6cm
Yasusada Katana Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 71.25cm 1.2cm
Kunisuke Katana Edō (1615-1804) Kunisuke Shinogi-zukuri 75.8cm 1.7cm
Kanesada Katana Edō (1615-1804) Kanesada Shinogi-zukuri 70.4cm 1.2cm
Ryūmon Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.7cm 2cm
Ryūmon Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 68cm 2.5cm
Ryūmon Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.3cm 1.3cm
Nobuyoshi Katana Kamakura (1184-1336) Nobuyoshi Shinogi-zukuri 72.8cm 1.5cm
Nobuyoshi Katana Kamakura (1184-1336) Nobuyoshi Shinogi-zukuri 71.4cm 1.7cm
Nobuyoshi Katana Kamakura (1184-1336) Nobuyoshi Shinogi-zukuri 68.95cm
Taima Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 73.3cm 1.85cm
Masaie Katana Nanbokuchō (1336-1394) Masaie Shinogi-zukuri 75.3cm 2.3cm
Yasusada Katana Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 71.1cm 1.45cm
Yasusada Katana Edō (1615-1804) Yasusada Shinogi-zukuri 75.2cm 1.2cm
Kuniyoshi Katana Kamakura (1184-1336) Kuniyoshi Shobu-zukuri 65.5cm 2cm
Yamato Shizu Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 68.5cm 1.8cm
Kanekiyo Katana Kamakura (1184-1336) Kanekiyo Shinogi-zukuri 71.21cm 1.45cm
Kanesada Katana Edō (1615-1804) Kanesada Shinogi-zukuri 70.4cm
Yukimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Shinogi-zukuri 71.2cm 2.2cm
Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 69.5cm 1.6cm
Fuyuhiro Katana Edō (1615-1804) Fuyuhiro Shinogi-zukuri 69.5cm 1.2cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 70.8cm
Munetsugu Katana Edō (1615-1804) Munetsugu Shinogi-zukuri 72.9cm 2.2cm
Masahiro Katana Edō (1615-1804) Masahiro Shinogi-zukuri 76.85cm 1cm
Sadayoshi Katana Nanbokuchō (1336-1394) Sadayoshi Shinogi-zukuri 70.5cm 2.3cm
Ko-Mihara Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 69.4cm 1.6cm
Nobuhide Katana Shinshinto (1781-1912) Nobuhide Shinogi-zukuri 72.8cm 1.8cm
Samonji Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 72.4cm 1.84cm
Shinkai Katana Edō (1615-1804) Shinkai Shinogi-zukuri 74.5cm 2cm
Tadayoshi Katana Edō (1615-1804) Tadayoshi Shinogi-zukuri 71.8cm 1.4cm
Masakiyo Katana Edō (1615-1804) Masakiyo Shinogi-zukuri 69.5cm 1.9cm
Motomitsu Katana Nanbokuchō (1336-1394) Motomitsu Shinogi-zukuri 71.5cm 1.8cm
Tadahiro Katana Edō (1615-1804) Tadahiro Shinogi-zukuri 70.6cm 1.3cm
Yasutsugu Katana Momoyama (1570-1615) Yasutsugu Shinogi-zukuri 75.1cm 0.95cm
Nobuhide Katana Shinshinto (1781-1912) Nobuhide Shobu-zukuri 75cm 1.8cm
Kanesada Katana Muromachi (1394-1570) Kanesada Shinogi-zukuri 72cm 2.1cm
Yukihide Katana Shinshinto (1781-1912) Yukihide Shinogi-zukuri 71.9cm 0.91cm
Kuniyuki Katana Kamakura (1184-1336) Kuniyuki Shinogi-zukuri 71.5cm 2.3cm
Ko-Mihara Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 70.8cm 2cm
Hiroyuki Katana Nanbokuchō (1336-1394) Hiroyuki Shinogi-zukuri 77cm 1.2cm
Hiroyuki Katana Nanbokuchō (1336-1394) Hiroyuki Shinogi-zukuri 69.5cm 1.8cm
Tadahiro Katana Shinto (1596-1781) Tadahiro Shinogi-zukuri 69.6cm 1.4cm