Nobuhide

Sword ID 0000-1032  
Mei
平信秀
taira nobuhide
文久三年十二月日
bunkyu 3 nen 12 gatsu hi
Type Katana Tsukurikomi Shobu-zukuri
Nagasa (cm) 75 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.8 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Nobuhide School
Period Shinshinto (1781-1912) Year 1863
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######