Tadayoshi

Sword ID 0000-0915  
Mei
肥前國住人忠吉作
hizen kuni junin tadayoshi saku
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.5 Sori (cm) 1.6
Moto-haba (cm) 3.37 Saki-haba (cm) 2.44
Moto-kasane (cm) 0.75 Saki-kasane (cm) 0.53
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Tadayoshi School Hizen Tadayoshi
Period Shinto (1596-1781) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######