Kaneuji

Sword ID 0000-1040  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 61.6 Sori (cm) 1.18
Moto-haba (cm) 2.91 Saki-haba (cm) 2.09
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kaneuji School
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID