Okadakiri

Sword ID 0000-0018  
Mei
吉房
yoshifusa
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.1 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) 3.1 Saki-haba (cm) 2.35
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm) 0.5
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Yoshifusa School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year 1247-1249
References[?] NN-2-8-31, MH-91, NZK-565, BI-68, FFB-61
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID