Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光

Sword ID 0000-0052  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 25.45 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.6 Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-11-26, MH-40
Links
Location
Certificate Type Certificate ID