Kyōhō Meibutsu Chō

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Yūki Rai Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 27.27
Yoshimi Samonji Tachi Sa 66.66
Yoshida Kanemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 29.09
Yonezawa Tōshirō / 米沢藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.36
Yokosuka Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 74.84
Wakebe Shizu / 分部志津 Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 70.6 1.7
Wakayama Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.48
Wakasa Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 68.48
Uraku Rai Kunimitsu / 有楽来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 27.6
Ukita Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji Hira-zukuri 24.85
Ujiya Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.82
Tsuru Maru Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga Shinogi-zukuri 78.79 2.73
Tōtōmi Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 72.4 2.1
Torikai Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 23.94
Torikai Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 60.3 2.4
Tomita Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 64.8 1.4
Tokuzen-In Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 35.24 0.7
Togawa Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 26.97
Terasawa Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39
Tarōsaku Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.3 1.8
Takanosu Wakizashi Heian (806-1184) Munechika 43.63
Taikogane Sadamune / 太鼓鐘貞宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 25.3
Suruga Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 70.6
Sudareya Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.69
Sōzui Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 26.06
Soma Kanemitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 83.33
Soki Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune 25.3
Shumei Tōshirō / 朱銘藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 24.24
Shuhan Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 33.33
Shuhan Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 30.91
Shirogashi Kanenaga Tachi Kamakura (1184-1336) Kanenaga 69.54
Shiokawa Tōshirō / 塩河藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.24
Shiokawa Rai Kunimitsu / 塩川来國光 Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.45
Shinogi Tōshirō / 凌藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Shinogi-zukuri 26.66
Shinano Tōshirō / 信濃藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 25.2
Shimizu Tōshirō / 清水藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 22.73
Shimazu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.78
Shikibu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 68.93
Sayo Samonji Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Sa 24.5
Sato Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 25.45
Sanada Tōshirō / 真田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.54
Samidare Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 70.9
Sakai Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 27.57
Saimura Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 30.3
Ōshima Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 30.75
Osaka Taema Tanto U-no-kubi-zukuri 26.66
Osaka Arami Tōshirō / 大阪新身藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 28.18
Onishi Samonji Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Sa 69.69
Omori Tōshirō / 大森藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.85
Okayama Tōshirō / 岡山藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25.76