Nagamitsu

Sword ID 0000-0064  
Mei
熊野三所権現長光
kumano sansho gongen nagamitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 75 Sori (cm) 2.9
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-36
Links
Location
Certificate Type Certificate ID