Nagamitsu

Sword ID 0000-0066  
Mei
長光
nagamitsu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 68.8 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nagamitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-12-38
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID