Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Ujiyoshi Wakizashi Shinto (1596-1781) Ujiyoshi Shinogi-zukuri 59.4cm 1cm
Ujiya Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune 31.82cm
Ujifusa Naginata Momoyama (1570-1615) Ujifusa Shobu-zukuri 46.9cm 2.2cm
Ujifusa Katana Momoyama (1570-1615) Ujifusa Shinogi-zukuri 73.2cm 1.1cm
Ujifusa Katana Momoyama (1570-1615) Ujifusa Shinogi-zukuri 72cm 1.8cm
Uesugi-Tachi / 上杉太刀 Tachi Kamakura (1184-1336) Ichi Shinogi-zukuri 76.06cm
Uda Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 64.4cm 1.9cm
Tsuru Maru Kuninaga Tachi Heian (806-1184) Kuninaga Shinogi-zukuri 78.79cm 2.73cm
Tsurikane Kiri Tachi Kamakura (1184-1336) Kuniyuki Shinogi-zukuri 76.5cm 3cm
Tsunetsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 80.9cm 3.95cm
Tsunetsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 67.42cm 2.27cm
Tsunetsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 76.96cm 2.12cm
Tsunetsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Tsunetsugu Shinogi-zukuri 69.99cm 1.97cm
Tsunetō Ken Kamakura (1184-1336) Tsunetō 25cm 0cm
Tsunemitsu Katana Shinto (1596-1781) Tsunemitsu Shinogi-zukuri 71.3cm 1.8cm
Tsuneie Tachi Muromachi (1394-1570) Tsuneie Shinogi-zukuri 69.6cm 1.3cm
Tsunanobu Katana Shinshinto (1781-1912) Tsunanobu Shinogi-zukuri 69.2cm 2.2cm
Tsunahiro Katana Momoyama (1570-1615) Tsunahiro Shinogi-zukuri 74.3cm 2cm
Tsuguyoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Tsuguyoshi Shinogi-zukuri 78.17cm 3.33cm
Tsugutada Tachi Kamakura (1184-1336) Tsugutada Shinogi-zukuri 77cm 2.6cm
Tsugutada Tachi Kamakura (1184-1336) Tsugutada Shinogi-zukuri 83.33cm 1.52cm
Tsugutada Tachi Kamakura (1184-1336) Tsugutada Shinogi-zukuri 84.84cm 3.03cm
Tsugunao Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Tsugunao Shinogi-zukuri 69.6cm 1.79cm
Tsuguie Tachi Kamakura (1184-1336) Tsuguie Shinogi-zukuri 72.42cm 1.82cm
Tsuguie Tachi Kamakura (1184-1336) Tsuguie Shinogi-zukuri 75.5cm 1.8cm
Tsuguhira Katana Shinto (1596-1781) Tsuguhira Shinogi-zukuri 71.25cm 1.8cm
Tōtōmi Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 72.4cm 2.1cm
Toshitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Toshitsugu Shinogi-zukuri 71.5cm 2cm
Toshitsugu Tachi Kamakura (1184-1336) Toshitsugu Shinogi-zukuri 74.84cm 2.73cm
Torikai Rai Kunitsugu Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitsugu 23.94cm
Torikai Kunitoshi Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi Shinogi-zukuri 60.3cm 2.4cm
Tomoyuki Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Tomoyuki Shinogi-zukuri 180.6cm 5cm
Tomonari Tachi Heian (806-1184) Tomonari Shinogi-zukuri 80cm 2.9cm
Tomonari Tachi Kamakura (1184-1336) Tomonari Shinogi-zukuri 79cm 2.6cm
Tomomitsu Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Tomomitsu Shinogi-zukuri 126cm 5.8cm
Tomomitsu Katana Nanbokuchō (1336-1394) Tomomitsu Shinogi-zukuri 71.9cm 1.4cm
Tomokuni Tanto Kamakura (1184-1336) Tomokuni Kanmuri-otoshi-zukuri 24.8cm
Tomita Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 64.8cm 1.4cm
Tōmasa Tachi Kamakura (1184-1336) Tōmasa Shinogi-zukuri 70cm 2.3cm
Tokuzen-In Sadamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 35.24cm 0.7cm
Togawa Shizu Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Kaneuji 26.97cm
Tōchika Tachi Kamakura (1184-1336) Tōchika Shinogi-zukuri 67.3cm 1.5cm
Teruhiro Naginata Momoyama (1570-1615) Teruhiro Naginata-zukuri 51.96cm 2.9cm
Teruhiro Wakizashi Edō (1615-1804) Teruhiro Hira-zukuri 40.75cm 0.8cm
Terasawa Sadamune Tanto Kamakura (1184-1336) Sadamune Hira-zukuri 29.39cm
Tegai Katana Katana Muromachi (1394-1570) Shinogi-zukuri 68cm 1.4cm
Tarōsaku Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.3cm 1.8cm
Taneyoshi Katana Shinshinto (1781-1912) Taneyoshi Shinogi-zukuri 75.45cm 1.21cm
Tanehiro Wakizashi Edō (1615-1804) Tanehiro Shinogi-zukuri 47.27cm 0.91cm
Tanehiro Katana Edō (1615-1804) Tanehiro Shinogi-zukuri 70.6cm 1.52cm