Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Provincesort icon Era Mei
0000-0495 Ō-Mihara
o-mihara futatsudo asano kii no kami hairyo
0000-0496 Sayo Samonji
sa
0000-0498 Chō Samonji
sa suriage kotoku (kakihan)
0000-0501 Junkei Samonji
筒井順慶磨上
tsutsui junkei suriage
0000-0502 Yoshimi Samonji
永禄九年八月日
eiroku 9 nen 8 gatsu hi
0000-0502 Yoshimi Samonji
左文字吉見正頼磨上之
samonji yoshimi masayori suriage kore
0000-0118 Nagamei Sadamune
相模國住人貞宗
sagami kuni junin sadamune
0000-0104 Kotekashiwa Kanenaga
包永
kanenaga
0000-0509 Fudō Kuniyuki
國行
kuniyuki
0000-0510 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-0511 Kiku Gyosaku
(菊紋)
(kiku)
0000-0512 Munechika
三条
sanjo
0000-0514 Yoshiie
吉家作
yoshiie saku
0000-0515 Kanenaga
兼永
kanenaga
0000-0516 Kuninaga
國永
kuninaga
0000-0517 Kunitomo
國友
kunitomo
0000-0518 Hisakuni
久國
hisakuni
0000-0519 Hisakuni
久國
hisakuni
0000-0520 Hisakuni
久國
hisakuni
0000-0521 Kuniyasu
國安
kuniyasu
0000-0522 Kuniyasu
國安
kuniyasu
0000-0523 Kuniyasu
國安
kuniyasu
0000-0373 Sa
sa
0000-0524 Kunitsuna
國綱
kunitsuna
0000-0525 Norikuni
則國
norikuni
0000-0526 Kuniyoshi
國吉
kuniyoshi
0000-0527 Kunimitsu
國光
kunimitsu
0000-0528 Kunimitsu
弘安十一年
kōan 11 nen
0000-0528 Kunimitsu
五月一日國光
5 gatsu tsuitachi kunimitsu
0000-0529 Kunimitsu
國光
kunimitsu
0000-0530 Kunimitsu
國光
kunimitsu
0000-0531 Sadatoshi
定利
sadatoshi
0000-0532 Sadatoshi
定利
sadatoshi
0000-0533 Sadatoshi
定利
sadatoshi
0000-0534 Sadayoshi
定吉
sadayoshi
0000-0535 Kuniyori
左馬尉源國頼
samanojō minamoto kuniyori
0000-0535 Kuniyori
文治二年二月日
bunji 2 nen 2 gatsu hi
0000-0536 Kuniyuki
國行
kuniyuki
0000-0034 Aizen Kunitoshi
國俊
kunitoshi
0000-0537 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0538 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0542 Kunitoshi
元京二年
genkō ni nen
0000-0542 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0544 Kunitoshi
國俊
kunitoshi
0000-0545 Kunitoshi
弘安元年十二月日
kōan gannen 12 gatsu hi
0000-0545 Kunitoshi
國俊
kunitoshi
0000-0546 Kunitoshi
文保二年七月
bunpō 2 nen 7 gatsu
0000-0546 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0547 Kunitoshi
来國俊
rai kunitoshi
0000-0547 Kunitoshi
正和二二年十月三日歳七十五
showa 4 nen 10 gatsu mikka toshi 75