Kunimitsu

Sword ID 0000-1113  
Mei
来國光
rai kunimitsu
本阿 (花押)
hon'a (kaō)
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 75.1 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID