Juyo Bijutsuhin

Naganori

Sword ID 0000-1403    
Mei
備前國福岡左兵衛尉長則
bizen kuni fukuoka sahyōe-no-jō naganori
正安二年八月日
shōan 2 nen 8 gatsu hi
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 26.4 Sori (cm) 0.15
Moto-haba (cm) 2.3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Naganori School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year 1300
References[?] KT-420-2
Links
Location

Kageyasu

Sword ID 0000-1393    
Mei
景安
kageyasu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.6 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 2.1
Moto-kasane (cm) 0.5 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kageyasu School Ko-Bizen
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NH-85
Links
Location

Yoshihira

Sword ID 0000-1386    
Mei
吉平
yoshihira
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.5 Sori (cm) 2.2
Moto-haba (cm) 2.85 Saki-haba (cm) 2.05
Moto-kasane (cm) 0.6 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Yoshihira School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] MH-96
Links
Location

Yoshioka Ichimonji Katana

Sword ID 0000-1383    
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.7 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith School Yoshioka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-124
Links
Location Private Collection

Sukeyoshi

Sword ID 0000-1380    
Mei
助吉
sukeyoshi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 68.9 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago Suriage

Attribution

Smith Sukeyoshi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-114
Links
Location Private Collection

Sukeyoshi

Sword ID 0000-1379    
Mei
助吉
sukeyoshi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.2 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Sukeyoshi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-112
Links
Location Hayashibara Museum of Art

Suketsuna

Sword ID 0000-1378    
Mei
助綱
suketsuna
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.1 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Suketsuna School Kamakura Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-110
Links
Location Private Collection

Yoshimochi

Sword ID 0000-1377    
Mei
吉用
yoshimochi
Type Kodachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 60.9 Sori (cm) 2.1
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Yoshimochi School Fukuoka Ichimonji
Period Year
References[?] BI-108
Links
Location Tokugawa Art Museum

Yoshimochi

Sword ID 0000-1376    
Mei
吉用
yoshimochi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.6 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Yoshimochi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-106
Links
Location Yamashita Art Museum

Nobukane

Sword ID 0000-1372    
Mei
信包
nobukane
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.69 Sori (cm) 2.12
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Nobukane School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year 1233-1234
References[?] NZK-568-2
Links
Location
Syndicate content