Juyo Bunkazai

Motochika

Sword ID 0000-1402    
Mei
基近造
motochika tsukuru
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.69 Sori (cm) 2.12
Moto-haba (cm) 2.79 Saki-haba (cm) 2
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Motochika School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location

Suketsuna

Sword ID 0000-1399    
Mei
助綱
suketsuna
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 74.5 Sori (cm) 1.97
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Suriage

Attribution

Smith Suketsuna School Kamakura Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location

Kageyasu

Sword ID 0000-1392    
Mei
景安
kageyasu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 74.24 Sori (cm) 2.58
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kageyasu School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NZK-563
Links
Location

Ichi

Sword ID 0000-1388    
Mei
ichi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 72 Sori (cm) 2.2
Moto-haba (cm) 3.1 Saki-haba (cm) 2.1
Moto-kasane (cm) 0.65 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 3 Nakago Ubu

Attribution

Smith Ichi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] MH-101
Links
Location

Himezuru Ichimonji / 姫鶴一文字

Sword ID 0000-1387    
Mei
ichi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.66 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) 3.05 Saki-haba (cm) 1.9
Moto-kasane (cm) 0.6 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 4 Nakago Ubu

Attribution

Smith Ichi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] MH-100, SESKO_LSJS1-87
Links
Location Uesugi Museum, Yonezawa City

Yoshioka Ichimonji Katana

Sword ID 0000-1382    
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 77.6 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith School Yoshioka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-122
Links
Location Sano Art Museum

Yoshimochi

Sword ID 0000-1375    
Mei
吉用
yoshimochi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 74.9 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Yoshimochi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-104
Links
Location Nichiren Shōshū Head Temple Taisekiji

Ichi

Sword ID 0000-1370    
Mei
ichi
Type Naginata Tsukurikomi Naginata-zukuri
Nagasa (cm) 50.6 Sori (cm) 2.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Ubu

Attribution

Smith Ichi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-98
Links
Location Mitsui Memorial Museum

Fukuoka Ichimonji Tachi

Sword ID 0000-1368    
Mei Mumei
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.8 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-92
Links
Location Hayashibara Museum of Art

Sukezane

Sword ID 0000-1359    
Mei Mumei
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 72.1 Sori (cm) 2.4
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Sukezane School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-84
Links
Location Tokugawa Art Museum
Syndicate content