Ikeda Rai Kunimitsu / 池田来國光

Sword ID 0000-0050  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi U-no-kubi-zukuri
Nagasa (cm) 26.36 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-11-25
Links
Location
Certificate Type Certificate ID