Swordsmith Index

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here. See how to read swordsmith records here.

Name ID Name (Kanji) Gen Province Erasort icon School Teacher H/TT/FS Rating Ref Cmt
Tsunenori TSU392 恒則 Bizen Kanji (1087-1094) 125 / /
Tsunezane TSU412 恒眞 Yamato Kanji (1087-1094) Ko-Senjuin 35 / /
Sanekiyo SAN88 真清 Yamashiro Kanji (1087-1094) Sanjo Sanetoshi 45 / /
Toshinobu TOS84 利延 Bungo Kahō (1094-1096) 150 / /
Toshinobu TOS85 利延 Chikugo Kahō (1094-1096) Miike Motozane 150 / /
Yoshiyuki YOS1035 吉行 Chikugo Kahō (1094-1096) Miike Motozane 50 / /
Yoshiyasu YOS1005 吉安 Satsuma Eichō (1096-1097) 60 / /
Nagamasa NAG40 永昌 Mutsu Kōwa (1099-1104) 30 / /
Tameyoshi TAM216 爲吉 Yamashiro Kōwa (1099-1104) Sanjo 90 / /
Toshitsune TOS248 俊恒 Mutsu Kōwa (1099-1104) 60 / /
Tsunemitsu TSU362 恒光 Bizen Kōwa (1099-1104) 120 / 1300 / Jo-jo saku
Arimune ARI134 有宗 Hōki Chōji (1104-1106) Hoki Ōhara 20 / /
Tsunemoto TSU374 恒元 Bizen Chōji (1104-1106) Ko-Bizen 35 / /
Tsunemoto TSU378 恒本 Bizen Chōji (1104-1106) Ko-Bizen 35 / /
Tsunenori TSU393 恒則 Bizen Chōji (1104-1106) 90 / /
Tomoyuki TOM355 友行 Bungo Tennin (1108-1110) 30 / /
Tomoyuki TOM380 友行 Tōtōmi Tennin (1108-1110) 25 / /
Tsunetō TSU520 經遠 Bizen Tennin (1108-1110) Ko-Bizen 90 / /
Ariyuki ARI253 有行 Bitchū Tenei (1110-1113) 20 / /
Chikakage CHI47 近景 Bizen Tenei (1110-1113) Ko-Bizen 20 / /
Narikane NAR18 成包 Bizen Tenei (1110-1113) Ko-Bizen 120 / 1500 /
Nobusada NOB70 延貞 Bizen Tenei (1110-1113) Fukuoka Ichimonji 25 / /
Tsunefuyu TSU342 恒冬 Bizen Tenei (1110-1113) Ko-Bizen 35 / /
Tsunehisa TSU347 恒久 Bizen Tenei (1110-1113) Ko-Bizen 60 / /
Chikayuki CHI202 親行 Bizen Eikyū (1113-1118) 20 / /
Chikakane CHI51 近包 Bizen Eikyū (1113-1118) 20 / /
Naga NAG1 Chikugo Eikyū (1113-1118) Miike 25 / /
Noriyasu NOR425 則安 Bizen Eikyū (1113-1118) 40 / /
Takatsuna TAK119 高綱 Bizen Eikyū (1113-1118) Ko-Bizen 40 / /
Takashige TAK85 高重 Bizen Eikyū (1113-1118) 50 / /
Tōdaiji TO21 東大寺 Yamato Eikyū (1113-1118) 20 / /
Toshinari TOS77 利成 Chikugo Eikyū (1113-1118) Miike Toshinobu 90 / /
Tsunemoto TSU379 恒本 Bizen Eikyū (1113-1118) 50 / /
Naritsune NAR97 成恒 Bizen Genei (1118-1120) 25 / /
Chikakane CHI52 近包 Bizen Hōan (1120-1124) 30 / /
Mitsutsune MIT316 光恒 Bizen Hōan (1120-1124) Ko-Bizen 100 / /
Nagazane NAG408 長眞 Bizen Hōan (1120-1124) Ko-Bizen 30 / /
Nariie NAR14 成家 Bizen Hōan (1120-1124) 125 / /
Kuninaga KUN704 國永 Chikugo Hōan (1120-1124) Miike Yoshiyuki 50 / /
Moritsuna MOR392 守綱 Chikugo Hōan (1120-1124) Miike Motozane 25 / /
Arizane ARI156 有眞 Bizen Daiji (1126-1131) Osafune 20 / /
Aritada ARI178 有忠 Bizen Daiji (1126-1131) 20 / /
Ariyuki ARI279 有行 Mutsu Daiji (1126-1131) 20 / /
Chikanori CHI88 近則 Bizen Daiji (1126-1131) 20 / /
Kageyoshi KAG249 景良 Bizen Daiji (1126-1131) Ko-Bizen 60 / /
Kanetomo KAN355 包友 Bizen Daiji (1126-1131) 30 / /
Narimune NAR109 業宗 Sanuki Daiji (1126-1131) 20 / /
Norinari NOR258 則成 Yamato Daiji (1126-1131) Shikkake 30 / /
Yasumitsu YAS200 安光 Mutsu Daiji (1126-1131) Mōkusa 35 / 750 /
Yoriyasu YOR110 頼安 Mutsu Daiji (1126-1131) Mōkusa 20 / 750 /