Ko-Senjuin

古千手院
Tradition:Yamato

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Akimitsu [AKI7] 日光 Kagen (1303-1306)
Akimitsu [AKI8] 日光 Koto (987-1596)
Aritoshi [ARI195] 有利 Heiji (1159-1160)
Aritoshi [ARI197] 有利 Kōan (1278-1288)
Chōen [CHO3] 長圓 Kyūan (1145-1151)
Mitsumune [MIT156] 光宗 Tentoku (957-961)
Nobufusa [NOB160] 信房 Hōen (1135-1141)
Shigemura [SHI318] 重村 Jōan (1171-1175)
Tadatsugu [TAD4] 旦次 Genryaku (1184-1185)
Tomoyuki [TOM385] 友行 Genryaku (1184-1185)
Tsunezane [TSU412] 恒眞 Kanji (1087-1094)
Yasunori [YAS359] 安則 Eien (987-989)
Yukihira [YUK74] 行平 Kenryaku (1211-1213)
Yukimitsu [YUK280] 行光 Chōho (999-1004)

View swords attributed to this school