Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Era Meisort icon
HID294 Hidemitsu Kōzuke Kōka (1844-1848)
上毛館林住山口英光
kamitsuke tatebayashi ju yamaguchi hidemitsu
KAT3 Katsuichi Kōzuke Bunka (1804-1818)
上毛高坂家士震鱗子克一
kamitsuke takasaki yakashi shinrinshi katsuichi
KAM9 Kamimoto Inaba Enkei (1308-1311)
上甚
kamitomo
TOM85 Tomomaro Nagano Shōwa (1926-1989)
上田住友麿
ueda ju tomomaro
TOS311 Toshihira Shinano Tenpō (1830-1844)
上田住花岡祐衛門壽平
ueda ju hanaoka sukeemon toshihira
KAN2267 Kaneshige Musashi Kanbun (1661-1673)
上総介兼重
kazusa no suke kaneshige
0000-0658 Kaneshige
上総介藤原兼重
kazusa no suke fujiwara kaneshige
KAN2267 Kaneshige Musashi Kanbun (1661-1673)
上総介藤原兼重
kazusa no suke fujiwara kaneshige
NAO57 Naokatsu Musashi Tenpō (1830-1844)
上総次郎藤原直勝作
kazusa-jirō fujiwara naokatsu saku
TOS336 Toshimori Musashi Kansei (1789-1801)
上總三郎壽守
kazusa saburō toshimori
MAS668 Masanao Kazusa Keiō (1865-1868)
上總國住人藤原正直
kazusa kuni junin fujiwara masanao
MAS668 Masanao Kazusa Keiō (1865-1868)
上總國正直
kazusa kuni masanao
TAM140 Tametomo Kazusa Kenmu (1334-1338) ND
上總國爲朝
kazusa kuni tametomo
MUN539 Munetsugu Echizen Kanei (1624-1644)
上總大掾藤原宗次
kazusa daijō fujiwara munetsugu
SHI674 Shigeyasu Settsu Kanbun (1661-1673)
上總大掾藤原重康
kazusa daijō fujiwara shigeyasu
MUN185 Munemichi Echizen Kanbun (1661-1673)
上總守藤原宗道越前住
kazusa no kami fujiwara munemichi echizen ju
SHI674 Shigeyasu Settsu Kanbun (1661-1673)
上總守藤原重康
kazusa no kami fujiwara shigeyasu
NAO53 Naokatsu Kazusa Tenpō (1830-1844)
上總次郎直勝作
kazusa jirō naokatsu saku
AKI97 Akihiro Kazusa Eiroku (1558-1570)
上總長南作秋廣
kazusa chonan saku akihiro
YOS327 Yoshimasa Mino Jokyō (1684-1688)
上野介源吉正
kodzuke no suke minamoto yoshimasa
YOS20 Yoshichika Musashi Kanbun (1661-1673)
上野介源吉近造
kozuke suke minamoto yoshichika tsukuru
KAN182 Kanemune Yamato Kanbun (1661-1673)
上野介菅原包宗
kozuke no suke sugawara kanemune
KAN2550 Kanetomo Gunma Shōwa (1926-1989)
上野住人龍眠齋兼友作
kozuke junin ryūminsai kanetomo saku
TSU309 Tsunashige Kōzuke Tensho (1573-1592)
上野住綱重
kozuke ju tsunashige
NAG180 Nagahide Kōzuke Bunsei (1818-1830)
上野國伊勢崎金五源長秀
kozuke kuni isezaki kingo minamoto nagahide
TOS344 Toshinaga Kōzuke Kansei (1789-1801)
上野國住壽長
kozuke kuni ju toshinaga
MAS896 Masashige Kōzuke Ansei (1854-1860)
上野國住源正重作
kozuke kuni ju minamoto masashige saku
YOS651 Yoshinobu Kōzuke Enpō (1673-1681)
上野國前橋住吉信
kodzuke kuni maebashi ju yoshinobu
TOS160 Toshihira Ōsumi Shōwa (1926-1989)
上野國島田住大隅俊平作
kozuke kuni shimada ju ōsumi toshihira saku
KAG176 Kageshige Kōzuke Tenmon (1532-1555)
上野國景重
kozuke kuni kageshige
KIY474 Kiyoshige Kōzuke Keiō (1865-1868)
上野國荒木清重作
kozuke kuni araki kiyoshige saku
YOS1654 Yoshishige Kōzuke Ansei (1854-1860)
上野國長谷部義重
kodzuke kuni hasebe yoshishige
KAT3 Katsuichi Kōzuke Bunka (1804-1818)
上野國震鱗子克一
kodzuke kuni shinrinshi katsuichi
TOS344 Toshinaga Kōzuke Kansei (1789-1801)
上野國須河壽長
kozuke kuni sukawa toshinaga
KAT3 Katsuichi Kōzuke Bunka (1804-1818)
上野國高坂刀匠震鱗子克一
kodzuke kuni takasaki tōshō shinrinshi katsuichi
MAS1367 Masayoshi Kōzuke Bunka (1804-1818)
上野國高崎住正美
kozuke kuni takasaki ju masayoshi
TAK90 Takashige Kōzuke Genroku (1688-1704)
上野國高崎住高重
kozuke kuni takasaki ju takashige
YOS300 Yoshikuni Tosa Manji (1658-1661)
上野大掾吉國
kodzuke daijō yoshikuni
KUN468 Kunimasu Tosa Enpō (1673-1681)
上野大掾國益
kozuke daijō kunimasu
KAG57 Kagemasa Higo Keichō (1596-1615)
上野大掾平景和
kōzuke daijō taira kagemasa
YOS331 Yoshimasa Musashi Kanbun (1661-1673)
上野大掾源吉正
kodzuke daijō minamoto yoshimasa
YOS327 Yoshimasa Mino Jokyō (1684-1688)
上野大掾源吉正
kodzuke daijō minamoto yoshimasa
HIS36 Hisakuni Tosa Enpō (1673-1681)
上野大掾藤原久國
kozuke daijō fujiwara hisakuni
YOS300 Yoshikuni Tosa Manji (1658-1661)
上野守吉國
kodzuke no kami yoshikuni
KAN173 Kanemune Tosa Genroku (1688-1704)
上野守菅原包宗
kozuke no kami sugawara kanemune
KAN174 Kanemune Tosa Kōka (1844-1848)
上野守菅原包宗
kozuke no kami sugawara kanemune
KAN183 Kanemune Yamato Kōka (1844-1848)
上野守菅原包宗
kozuke no kami sugawara kanemune
KAN182 Kanemune Yamato Kanbun (1661-1673)
上野守菅原包宗
kozuke no kami sugawara kanemune
HIS36 Hisakuni Tosa Enpō (1673-1681)
上野守藤原久國
kozuke no kami fujiwara hisakuni
KAN2010 Kanesada Echizen Enpō (1673-1681)
上野守藤原兼定
kozuke no kami fujiwara kanesada