Sword Database

Record Typesort icon Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Kanze Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.2cm 2cm
Tarōsaku Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 64.3cm 1.8cm
Nakatsukasa Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 67cm 1.7cm
Yokosuka Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 74.84cm
Nakagawa Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 67.27cm
Kitano Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.99cm
Kuwana Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39cm
Samidare Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 70.9cm
Nabeshima Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 68.9cm
Matsui Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro 69.39cm
Masamori Katana Shinshinto (1781-1912) Masamori Shinogi-zukuri 69.5cm 1.5cm
Norifusa Katana Kamakura (1184-1336) Norifusa Shinogi-zukuri 69.4cm 2.8cm
Nikkō Sukezane Katana Kamakura (1184-1336) Sukezane Shinogi-zukuri 71.2cm 2.5cm
Sukezane Katana Kamakura (1184-1336) Sukezane Shinogi-zukuri 66.9cm 1.8cm
Ikoma Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 68.5cm 2.1cm
Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada Shinogi-zukuri 78.9cm 2.4cm
Heshikiri Hasebe Katana Nanbokuchō (1336-1394) Kunishige Shinogi-zukuri 64.84cm 0.9cm
Tsunanobu Katana Shinshinto (1781-1912) Tsunanobu Shinogi-zukuri 69.2cm 2.2cm
Sukenaga Katana Shinshinto (1781-1912) Sukenaga Shinogi-zukuri 71cm 2.3cm
Masafusa Katana Shinto (1596-1781) Masafusa Shinogi-zukuri 70cm 0.9cm
Harumitsu Katana Muromachi (1394-1570) Harumitsu Shinogi-zukuri 68.8cm 2cm
Ietsugu Katana Muromachi (1394-1570) Ietsugu Shinogi-zukuri 73.23cm 2.7cm
Munetsugu Katana Shinshinto (1781-1912) Munetsugu Shinogi-zukuri 71cm 1.8cm
Enju Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.19cm 1.95cm
Masashige Katana Edō (1615-1804) Masashige Shinogi-zukuri 63.2cm 0.4cm
Ko-Mihara Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.29cm 0.9cm
Taneyoshi Katana Shinshinto (1781-1912) Taneyoshi Shinogi-zukuri 75.45cm 1.21cm
Kunisada Katana Shinto (1596-1781) Kunisada Shinogi-zukuri 70.8cm 0.3cm
Taima Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.7cm 2.13cm
Munetsugu Katana Shinshinto (1781-1912) Munetsugu 69.99cm 1.2cm
Ko-Mihara Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.6cm 1.3cm
Masahiro Katana Shinto (1596-1781) Masahiro Shinogi-zukuri 72.6cm 1.4cm
Uda Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 64.4cm 1.9cm
Suketsugu Katana Kamakura (1184-1336) Suketsugu Shinogi-zukuri 69.39cm 0.9cm
Yoshitake Katana Edō (1615-1804) Yoshitake Shinogi-zukuri 76.05cm 1.35cm
Nobutaka Katana Shinshinto (1781-1912) Nobutaka Shinogi-zukuri 71.3cm 1.9cm
Yasuyoshi Katana Gendaito (1912-present) Yasuyoshi Shinogi-zukuri 66.5cm 2cm
Tadayoshi Katana Shinto (1596-1781) Tadayoshi Shinogi-zukuri 73.32cm 1.8cm
Yoshimasa Katana Shinto (1596-1781) Yoshimasa Shinogi-zukuri 69.84cm 1.5cm
Hiromitsu Katana Shinshinto (1781-1912) Hiromitsu Shinogi-zukuri 67.8cm 1.2cm
Yukimitsu Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu Shinogi-zukuri 71.2cm 2.4cm
Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 70.6cm 2.2cm
Kikkō Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune Shinogi-zukuri 70.9cm 2.4cm
Inaba Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 70.9cm 2cm
Tomita Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 64.8cm 1.4cm
Murakumo Gō Katana Kamakura (1184-1336) Yoshihiro Shinogi-zukuri 67.6cm 2.1cm
Kita No Sho Sadamune Katana Kamakura (1184-1336) Sadamune 30.3cm
Fudo Katana Kamakura (1184-1336) Yukimitsu
Honjō Masamune / 本生正宗 Katana Kamakura (1184-1336) Masamune Shinogi-zukuri 65.15cm 1.67cm
O-Kurikara Hiromitsu Katana Nanbokuchō (1336-1394) Hiromitsu 67.27cm