Sword Database

Record Type Periodsort icon Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Goto Yukimitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Yukimitsu 26.97cm
Aizu Shintōgo Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.6cm 0cm
Kuwayama Shizu Tachi Kamakura (1184-1336) Kaneuji 71.21cm
Nansen Ichimonji / 南泉一文字 Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 61.51cm 1.8cm
Aranami Ichimonji Katana Kamakura (1184-1336) 65.15cm
Futatsu Mei Norimune Tachi Kamakura (1184-1336) Norimune Shinogi-zukuri 79.5cm 2.8cm
Tōtōmi Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 72.4cm 2.1cm
Kanna Giri Nagamitsu Tachi Kamakura (1184-1336) Nagamitsu 59.09cm
Kōsai Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 57.27cm
Hachiya Nagamitsu Katana Kamakura (1184-1336) Nagamitsu Shinogi-zukuri 56.06cm 2.2cm
Fukushima Mitsutada Tachi Kamakura (1184-1336) Mitsutada 71.96cm
Ikeda Mitsutada Katana Kamakura (1184-1336) Mitsutada 58.48cm
Kuwayama Mitsukane Tanto Kamakura (1184-1336) Mitsukane 27.12cm
Midare Mitsukane Tanto Kamakura (1184-1336) Mitsukane 29.54cm
Yoshida Kanemitsu Tanto Kamakura (1184-1336) Kanemitsu 29.09cm
Yoshihira Tachi Kamakura (1184-1336) Yoshihira
Hotarumaru Tachi Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 101.35cm
Karasumaru Tōshirō / 烏丸藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25.91cm
Okayama Tōshirō / 岡山藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 25.76cm
Shinano Tōshirō / 信濃藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 25.2cm
Masuda Tōshirō / 増田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.06cm
Shumei Tōshirō / 朱銘藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 24.24cm
Asakura Tōshirō / 朝倉藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.94cm
Shimizu Tōshirō / 清水藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 22.73cm
Mōri Tōshirō / 毛利藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.51cm
Nabeshima Tōshirō / 鍋島藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.33cm
Iwakiri Natsuka Tōshirō / 岩切長束藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu 23.18cm
Midare Tōshirō / 乱藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 22.5cm
Mumei Tōshirō / 無銘藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 26.36cm
Maeda Tōshirō / 前田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 24.5cm
Komatsu Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 29.54cm
Wakayama Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.48cm
Okamoto Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 26.06cm
Shuhan Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 30.91cm
Maeda Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.79cm
Fuma Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 27.12cm
Fushimi Masamune / 伏見正宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 25.76cm
Kanamori Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.15cm
Kurikara Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.45cm
Bungo Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.24cm
Doi Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 26.36cm
Horio Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 28.18cm
Sōzui Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 26.06cm
Ichian Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 24.7cm 0cm
Koike Masamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Masamune 37.88cm
Fudo Masamune / 不動正宗 Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune Hira-zukuri 26.21cm
Mori Masamune Wakizashi Kamakura (1184-1336) Masamune 49.54cm
Kodama Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 25.3cm
Sudareya Masamune Tanto Kamakura (1184-1336) Masamune 24.69cm
Aizu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 65.45cm