Kunimitsu

Sword ID 0000-1110  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 69.99 Sori (cm) 1.61
Moto-haba (cm) 3.06 Saki-haba (cm) 2.27
Moto-kasane (cm) 0.82 Saki-kasane (cm) 0.61
Mekugi 4 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID