Kunimitsu

Sword ID 0000-1106  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 23.9 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.37 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.48 Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID ######