Kunimitsu

Sword ID 0000-1105  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Kanmuri-otoshi-zukuri
Nagasa (cm) 26.7 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.63 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Kicho Certificate ID ######